Komunikaty Rektora PWSBiA

Komunikat nr 4, str. 1 z 2Komunikat nr 4
R E K T O R A
Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni  Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina wszystkie uczelnie muszą prowadzić kształcenie on-line. W obecnej sytuacji epidemiologicznej kształcenie na odległość jest jedyną, możliwą formą kontynuowania studiów, która umożliwi zakończenie roku sesją egzaminacyjną i egzaminami dyplomowymi zgodnie z planem zajęć. Czynny jest także dziekanat uczelni, który załatwia wszystkie sprawy telefonicznie lub mailowo.

Celem udoskonalenia dotychczasowych metod kształcenia, z dniem 3 kwietnia br. uczelnia uruchamia platformę on-line, na której studenci wszystkich kierunków znajdą materiały do samodzielnej nauki, zgodnie z planem na bieżący semestr. Będą także mieli możliwość kontaktu z wykładowcami. Aby umożliwić realizację programu kształcenia i bieżącego weryfikowania efektów uczenia się zobowiązałem wszystkich nauczycieli akademickich naszej uczelni, prowadzących zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej lub szczegółowego wskazania studentom materiału niezbędnego do zaliczenia poszczególnych przedmiotów w sesji egzaminacyjnej.

Drodzy studenci! Informuję, że każdy z Was, który w skutek obecnej sytuacji  epidemiologicznej utracił dochody, może złożyć podanie do rektora uczelni o rozłożenie na raty należnego czesnego za miesiąc kwiecień br. Podania powinny zawierać propozycję rat i opis sytuacji studenta. Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające zwolnienie z pracy bądź wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia (zaświadczenie z zakładu pracy) oraz umowę pierwotną (o pracę, zlecenia, dzieło). Podanie proszę wysłać na adres mailowy: dozimek@pwsbia.edu.pl  do dnia 7 kwietnia włącznie. Podania powyższe mogą składać wszyscy studenci, którzy nie zalegają z opłatami czesnego. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna spowoduje przedłużenie obecnej sytuacji na kolejne miesiące składanie kolejnych podań będzie oczywiście także możliwe w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Komunikat nr 4, str. 2 z 2

Jednocześnie informuję, że każdy student PWSBiA, który wskutek obecnej sytuacji epidemiologicznej utracił dochody lub znalazł się w trudnej sytuacji finansowej ma możliwość złożenia także wnioski o jednorazową zapomogę. Do wniosku należy dołączyć dokumenty jak do stypendium socjalnego, potwierdzające zwolnienie z pracy bądź wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia (zaświadczenie z zakładu pracy) oraz umowę pierwotną (o pracę, zlecenia, dzieło). Stosowny wniosek wraz z załącznikami proszę składać także na adres mailowy: dozimek@pwsbia.edu.pl  do dnia 10 br. kwietnia włącznie. Oryginały wniosku i załączników należy dostarczyć listownie w najbliższym możliwym terminie.

Sytuacja, która wszystkich nas dotknęła w sposób szczególnie dotkliwy zobowiązuje władze uczelni do jeszcze większego wysiłku. Naszą troską jest zapewnienie Wam – naszym studentom  - niezmiennego poziom edukacji i umożliwienie postępów w nauce.

Podejmowane działania przez nauczycieli akademickich i pracowników uczelni wiążą się z koniecznością wywiązania się przez uczelnię z podpisanych umów o pracę i umów zleceń. Dlatego, odpowiadając na pytania o zawieszenie czesnego, z pełną odpowiedzialnością za funkcjonowanie uczelni, muszę podkreślić, że zawieszenie czesnego lub jego obniżenie w tej chwili, nie jest możliwe. Decyzja o zawieszeniu czesnego, może zostać podjęta w przyszłości ale pod warunkiem,  że nasza uczelnia uzyska dofinansowanie z budżetu Państwa, przynajmniej na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich. Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest uczelnią niepubliczną, utrzymującą się wyłącznie z wpłat czesnego dokonywanych przez studentów. Z powyższych środków wypłacane są: wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji (w tym dziekanatu) zatrudnionych na umowy o pracę i umowy zlecenia wraz z pochodnymi (ZUS, Urząd Skarbowy), dokonujemy zakupu pomocy naukowych i wyposażamy pracownie specjalistyczne, uzupełniamy zasoby biblioteki. Wszystkie środki finansowe uzyskane z wpłat czesnego wydawane są wyłącznie na ww. cele. Uczelnia nie pokrywa kosztów wszystkich mediów (prąd, ogrzewanie, woda, sprzątanie, śmieci, ochrona, remonty bieżące) bowiem na mocy porozumienia miedzy uczelnią a Fundacją Nowe Horyzonty, to właśnie Fundacja je finansuje. Uczelnia nie posiada innych dochodów poza czesnym.

Mam nadzieję, że w niedługim czasie sytuacja unormuje się na tyle, że rozliczenie semestru i egzaminy dyplomowe odbędą się zgodnie z planem studiów. Ze strony władz uczelni deklaruję wszystkie możliwe działania, które pozwolą nam wspólnie przetrwać ten trudny czas.

dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O RKomunikat nr 3
R E K T O R A
Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 24 marca 2020 r.

 

 1. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin podpisał w dniu 23 marca br. Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie wyższe i rekomenduje prowadzenie i rozliczanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W związku z powyższym zawieszam, w naszej uczelni, wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w terminie od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia br. włącznie.
 3. W celu umożliwienia realizacji programu nauczania i bieżącego weryfikowania efektów kształcenia zalecam obowiązek realizacji zajęć dydaktycznych on-line. W tym celu do dnia 31 marca 2020 r. uczelnia uruchomi platformę e-learningową.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i korzystania z Platformy znajdują się na stronie internetowej uczelni w zakładce „zostań w domu, nie przerywaj nauki!”.
 5. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do sukcesywnego udostępnienia na Platformie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, zgodnie z planem zajęć, najpóźniej w dniu planowej ich realizacji a także weryfikowania efektów kształcenia.
 6. Proszę studentów o śledzenie strony internetowej uczelni na której podawane będą ewentualne kolejne komunikaty.
dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O RKomunikat nr 2
R E K T O R A
Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 12 marca 2020 r.

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa  SARS-CoV-2 władze naszej uczelni podjęły następujące działania umożliwiające studentom realizację programu kształcenia oraz zaliczenie zajęć:

 1. W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia i bieżącego weryfikowania efektów uczenia się zobowiązuję wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej lub szczegółowego wskazania studentom materiału niezbędnego do zaliczenia przedmiotu;
 2. Materiały o których mowa w p. 1 powinny być przesłane przez nauczycieli akademickich do dnia 16 marca 2020 r. drogą elektroniczną do p. Beaty Palewskiej (beatapalewska@pwsbia.edu.pl), która udostępni je poszczególnym grupom studentów;
 3. Przekazanie przez wykładowców materiałów o których mowa w pkt. 1 będzie rozliczane jako zrealizowanie zajęć dydaktycznych które miały być prowadzone w dniach 12 - 26 marca br.
 4. Zobowiązuję także studentów do pracy własnej w okresie zawieszenia zajęć oraz indywidualnego realizowania materiału przekazanego przez nauczycieli akademickich.

Informuję, że uczelnia nie przewiduje odrabiania wykładów niezrealizowanych w dniach 12-26 marca br.

dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O RKomunikat nr 1
R E K T O R A

Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 11 marca 2020 r.

 

 1. Informuję, że w związku ze wzrostem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin zawiesił od dnia 12 do 25 marca br. włącznie działalność dydaktyczną prowadzona przez uczelnie wyższe.
 2. W związku z powyższym zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez naszą uczelnię w terminie od dnia 12 marca do dnia 26 marca br. Włącznie.
 3. Informuję, że zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
 4. Informuję, że decyzje dotyczące terminów odpracowywania nieodbytych zajęć dydaktycznych zostaną podjęte w terminie późniejszym.
 5. Proszę studentów o śledzenie strony internetowej uczelni na której podawane będą ewentualne kolejne komunikaty.
dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O R

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA