Historia

2009 - 2014

 • Decyzją z dnia 21 sierpnia 2012 roku (MNiSW-DNS-WUN-6022-25222-1/KT/12/) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Prywatnej Wyższej Szkole Businessu, Administracji i Technik Komputerowych z siedzibą w Warszawie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku „Kosmetologia”.
 • W październiku 2012r. zorganizowano konferencję nt. projektu Kreator Innowacyjnosci dotyczącego wykorzystania narzędzi multimedialnych oraz internetowych w kampaniach promocyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.
 • W grudniu 2013 r. zmieniona została nazwa uczelni na Prywatną Wyższą Szkołę Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie.
 • W czerwcu 2014 uczelnia stała się sygnatariuszem Paktu dla Programu „Horyzont 2020”. Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie ze środków Unii Europejskiej. Sukcesy w Horyzoncie 2020 to szansa na rozwój polskiej nauki, jej silniejszą pozycję w wyścigu naukowym, prestiż i korzyści finansowe dla naukowców, ich uczelni i instytutów. Budżet obec­nego programu ramowego na lata 2014-2020 sięga 80 miliardów euro.

2007 - 2008

 • W styczniu 2007 r. zmieniona została nazwa uczelni na Prywatną Wyższą Szkołę Businessu, Administracji i Technik Komputerowych z siedzibą w Warszawie.
 • Nastąpiła zmiana struktury pionu dydaktycznego. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni są instytuty: Nowoczesnej Dyplomacji i Administracji, Ekonomii i Technik Komputerowych oraz Prawa.
 • W marcu 2008 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów PWSBiA "Bobrowiecka". Wybrane zostały władze Stowarzyszenia i zatwierdzony został Statut.
 • Również w marcu 2008 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Językowa dotycząca nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego. Konferencja zgromadziła ponad 90 uczestników, w tym prelegentów m.in. z: Wielkiej Brytanii, Białorusi, Turcji, Chorwacji, Tajwanu oraz przedstawicieli polskich uczelni wyższych i centrów językowych. Konferencja ma charakter cykliczny.

2001 - 2006

 • W roku 2001 uroczyście obchodzono X–lecie PWSBiA. Zorganizowany został I Zjazd Absolwentów. JM Rektor przekazał absolwentom "Kartę Praw i Obowiązków Absolwentów PWSBiA".
 • W roku 2001 uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo", a w roku 2003 – na prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku "informatyka". Nową unikalną specjalizacją na tym kierunku stała się komputerowa automatyka i robotyka.
 • W roku 2001 rozpoczęto wydawanie Zeszytów Naukowych. W 2002 roku uczelnia uzyskała pozwolenie na otwarcie Biblioteki Depozytowej ONZ. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która otrzymuje pełny depozyt biblioteczny dokumentów i wydawnictw ONZ. W wyniku programu stypendialnego zainicjowanego przez rektora PWSBiA, adresowanego do nauczycieli akademickich z krajów byłych republik radzieckich, pięciu wykładowców z Łotwy, Ukrainy i Rosji spędziło 3 miesiące w naszej uczelni prowadząc badania naukowe.
 • W roku 2003 uczelnia podpisała umowy o wzajemnej współpracy między innymi z: Państwowym Instytutem Ekonomi i Finansów oraz Państwową Politechniką w Sankt Petersburgu, jak również z Narodową Akademią Ukrainy.
 • We współpracy ze Światowym Stowarzyszeniem Prawników zorganizowano w latach 2001-2006 pięć międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problemom imigracji. Wzięli w nich udział przedstawiciele trzydziestu państw, polskich uczelni wyższych oraz przedstawiciele ambasad akredytowanych w Polsce. W roku 2003 zorganizowano międzynarodową konferencję na temat rynku pracy, w 2005 – na temat trendów w ekonomii w erze globalizacji, a w 2006 roku – na temat szarej strefy gospodarczej.
 • W 2005 roku zorganizowano II Zjazd Absolwentów, który zakończył się wielkim balem. W tymże roku, w rankingu przeprowadzonym przez tygodnik Newsweek Polska nasza uczelnia zajęła I miejsce wśród 138 uczelni niepaństwowych. Głównym kryterium rankingu była liczba absolwentów zajmujących stanowiska na średnim szczeblu zarządzania firmą.
 • W roku 2006 uroczyście obchodzono XV–lecie uczelni. Podczas inauguracji roku akademickiego 2006/2007 (7 października 2006r.), połączonej z zakończeniem obchodów XV-lecia, JM Rektor prof. dr Tadeusz Koźluk wręczył odznaczenia najbardziej zasłużonym dla powstania i rozwoju uczelni nauczycielom akademickim i pracownikom administracji. Medalem pamiątkowym udekorowano sztandar uczelni. Zakończone zostały prace nad Kroniką PWSBiA.
 • W roku 2006 z kolejną serią wykładów przebywała w uczelni profesor Tatiana A. Gavrilova z Politechniki w Sankt Petersburgu. Od stycznia 2006 roku pracowali w naszej uczelni: prof. James Horner z amerykańskiego Cameron Univeristy w stanie Oklahoma oraz prof. Wandyr Hagge Siqueira z Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – prestiżowego uniwersytetu prywatnego w Rio de Janeiro.
 • W tym samym roku wspólnie z Fundacją "Polska – Wiek XXI" utworzono Europejskie Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspecjalizowanych.

1996 - 2000

 • Podczas pierwszych pięciu lat istnienia w uczelni zajęcia dydaktyczne odbywały się w kilku różnych miejscach. W latach 1993-1995 siedziba uczelni mieściła się na ulicy Wołoskiej w gmachu "Unitry". Od 1996 r. PWSBiA dysponuje swoim własnym nowoczesnym obiektem przy ulicy Bobrowieckiej 9 z 60 salami wykładowymi, kilkunastoma pracowniami, 3 bibliotekami, restauracjami i barami, salami sportowymi, jak również salą kongresową na 2500 miejsc, amfiteatrem z 800 miejscami, parkingiem strzeżonym na 210 samochodów.
 • W 1997 roku uczelnia otrzymała zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej na nadawanie tytułu magistra absolwentom kierunku "administracja". Rok wcześniej na tym kierunku wyodrębniono specjalizację "nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne", cieszącą się dużym zainteresowaniem studentów.
 • W 1998 roku tysięczny absolwent uczelni otrzymał tytuł magistra. W roku 1999 uczelnia rozszerzyła swą ofertę edukacyjną otwierając Gimnazjum nr 34. Zarówno ono jak i liceum ogólnokształcące są zlokalizowane w campusie uczelnianym.
 • W 1998 roku, z inicjatywy Samorządu Studenckiego, zorganizowano konferencję na temat zapobiegania przemocy, która spotkała się z szerokim zainteresowaniem środowisk akademickich, mediów oraz parlamentu.

1992 - 1995

 • W roku 1993 PWSBiA jako pierwsza uczelnia niepubliczna otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia magistra w dziedzinie ekonomii. Pierwsi absolwenci – magistrzy ekonomii – opuścili mury uczelni w 1995 r. Od 1992 r. uruchomiono studia na kierunku "administracja", a od 1993 r. – studia podyplomowe typu MBA. W 1992 r. rozpoczęła działalność uczelniania biblioteka oraz wydawnictwo naukowe, otwarto też pierwsze pracownie komputerowe i nauki języków obcych.
 • W roku 1993 odwiedził uczelnię pierwszy zagraniczny nauczyciel akademicki dr Theresa M. Rosania z USA, która spędziła w PWSBiA cały trymestr, nauczając zasad promocji i marketingu.
 • W roku 1992 rozpoczął działalność Samorząd Studencki, organizując szkolenia i prezentacje firm, jak również prowadząc swoje własne projekty edukacyjne. W roku następnym powstało koło międzynarodowej organizacji studentów ekonomii AIESEC – pierwsze w uczelni niepublicznej. Od roku 1994 działa najstarsze w szkolnictwie niepublicznym Koło Akademickiego Związku Sportowego, którego członkowie uczestniczą w licznych zawodach sportowych na szczeblu lokalnym i krajowym.
 • W roku 1994 powołano do życia Studencki Ośrodek Konsultacyjny. W tym też roku uczelnia założyła niepubliczne liceum ogólnokształcące, jako instytucję nawiązującą do tradycji pierwszej niepublicznej szkoły technicznej Wawelberga i Rotwanda założonej w 1895 r.

1991

 • Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji jest najstarszą niepubliczną uczelnią wyższą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Została ona utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 1991 r. Założyciel i Fundator uczelni Tadeusz Koźluk został jej pierwszym Rektorem, którą to funkcję sprawuje do chwili obecnej.
 • Uczelnia została wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 1. Jak podaje jej pierwszy statut: "celem uczelni jest kształcenie na możliwie najwyższym poziomie specjalistów – praktyków dla potrzeb businessu i administracji oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej".
 • Pierwsze programy naukowe były tworzone na bazie swoich odpowiedników z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Europie.
 • W pierwszym roku akademickim 1991/1992 rozpoczęło studia na kierunku "ekonomia" około 400 studentów.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA