Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Warunki przyjęć na studia

 • Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywnie zdany egzamin maturalny.
 • Rok akademicki podzielony jest na semestry.
 • Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do czwartku włącznie.
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co drugi tydzień - w soboty i niedziele.
 • Wszyscy studenci mogą korzystać z bogatego zaplecza naukowo-dydaktycznego (biblioteka naukowa i elektroniczna, czytelnia, sale komputerowe, etc.) i sportowo-rekreacyjnego.
 • Uczelnia współpracuje z renomowanymi uczelniami USA i Europy Zachodniej.
 • W uczelni działa Samorząd Studencki.


I. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne oraz niestacjonarne w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest posiadanie przez kandydatów na studia świadectwa dojrzałości uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej oraz złożenie:
 • oryginału świadectwa dojrzałości lub odpisu wydanego przez szkołę ponadgimnazjalną;
 • 4 fotografii (takich jak do dowodu osobistego);
 • kserokopii dowodu osobistego


II. Od kandydatów, którzy egzamin maturalny składali w roku rekrutacji lecz nie otrzymali jeszcze świadectwa, dopuszcza się złożenie zaświadczenia ze szkoły średniej potwierdzającego fakt przystąpienia do egzaminu maturalnego. Oryginał świadectwa lub odpis powinien być złożony niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż do 1 października 2018 r.III. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą rozpocząć studia pod warunkiem, że:
 • uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, lub
 • do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, lub
 • świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

IV. Studentem I roku studiów zostaje osoba, która złoży świadectwo dojrzałości, podpisze kontrakt Uczelnia - Student, wniesie wpisowe, uzupełni dokumenty oraz złoży ślubowanie w dniu inauguracji roku akademickiego.

 

Informacje dotyczące zapisów na studia można uzyskać:


telefonicznie pod numerami:
- 22 559 21 05
- 22 559 21 06
- 22 559 22 35

pocztą elektroniczną wypełniając formularz kontaktowy  w zakładce KONTAKT
lub pod adresem: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

 

Zgłoszenia kandydata mozna dokonać on-line:

 

 

Zapisy na studia w roku akademickim 2017/2018

 

Dziekanat  - budynek A, I piętro, pok. Ap-109
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne:
T: 22 559 21 05,
T: 22 559 21 06,
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Studia podyplomowe:
T: 22 559 22 39
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
 
Biuro czynne::
pon. - czw.: 9:00 - 15:00
sob. zjazdowe : 10:00 - 14:00

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
INFORMACJE O UCZELNI:  22 559 21 05, 06
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl