Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

​Studium WF


1. Podstawowym zadaniem Studium Wychowania Fizycznego Sportu i Rekreacji jest prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności akademickiej.

2. Studium organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne dla studentów i pracowników naszej szkoły.

3. SWFSiR ściśle współpracuje na terenie uczelni ze Studenckim Ośrodkiem Konsultacyjnym, organizacjami studenckimi, dyrekcją Liceum i Gimnazjum, Stowarzyszeniem Absolwentów, w celu popularyzacji sportu i rekreacji, przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi na terenie kampusu poprzez:
- wspólne organizowanie imprez;
- współdziałanie w organizowaniu obozów sportowych, adaptacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i turystycznych;
- propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.

4. Studium prowadzi działania w celu promocji uczelni wspólnie z władzami szkoły organizując zawody sportowe w środowisku akademickim, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

5. Studium na zewnątrz współpracuje z Akademickim Związkiem Sportowym Środowisko Warszawa, Zarządem Głównym AZS i Szkolnym Związkiem Sportowym dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami w celu promocji szkoły, wspólnego organizowania życia sportowego, rekreacji i turystyki.

 

1. Kierownik SWFSiR przedstawia studentom na początku roku akademickiego ofertę zajęć, w których uczestnictwo uznaje się za realizacje programu wychowania fizycznego.

2. Studenci uczestniczą w zajęciach zgodnie z ich rozkładem, przestrzegając warunków bezpieczeństwa i regulaminów obiektów. Obowiązuje strój sportowy.

3. Każdy student uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego ubezpiecza się indywidualnie od NNW.

4. Wymiar godzin wychowania fizycznego w całym okresie trwania studiów stacjonarnych wynosi 60 godzin.

5. Student, o ile będą takie możliwości, ma prawo zmiany formy zaliczenia po zakończeniu każdego semestru.

6. Zaliczenia przedmiotu dokonuje kierownik studium na podstawie uczestnictwa w zajęciach potwierdzonych w dziennikach zajęć oraz na podstawie dokumentów wyszczególnionych w pkt.7.

7. Kierownik studium ma prawo dokonać zaliczenia przedmiotu studentom wszystkich lat studiów którzy:
  • uprawiają czynnie sport w klubach sportowych, uczestnicząc regularnie w treningach (zaświadczenie)
  • uprawiają czynnie sport w sekcjach sportowych KU AZS PWSBiA (potwierdzenie prezesa KU AZS)

8. Studenci, którzy nie mają w planie wf mogą wcześniej zaliczyć przedmiot po uzgodnieniu warunków z kierownikiem studium.

9. Formy zaliczania wychowania fizycznego:
  • zajęcia ogólnorozwojowe (gry zespołowe, siłownia, rekreacja)
  • uczestnictwo w treningach sekcji KUAZS PWSBiA
  • udział w obozach sportowych organizowanych przez SWFSiR lub KU AZS PWSBiA (obozy są pełnopłatne przez uczestnika, a każdy dzień pobytu zalicza 6 godz. WF; terminy i sprawy organizacyjne w terminie późniejszym)

10. Do dnia 17 października każdego roku studenci uczestniczący w zajęciach WF są zobowiązani do przedłożenia kierownikowi studium dokumentów upoważniających do zwolnienia z planowych zajęć wychowania fizycznego:
  • zaświadczeń potwierdzających regularny udział w zajęciach organizowanych przez Klub Uczelniany AZS (wydaje prezes KU AZS),
  • zaświadczeń z klubów sportowych,
  • zaświadczeń lekarskich określających formę aktywności fizycznej (gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie, rehabilitacja itp.)

Uwaga! Zwolnienie lekarskie nie zwalnia z zaliczenia przedmiotu.

11. Studenci którzy nie zaliczyli wychowania fizycznego w terminie muszą pobrać z dziekanatu "zieloną kartę" i uzgodnić z kierownikiem studium formę zaliczenia.

 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl