Absolwent kierunku Pielęgniarstwo

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są skierowane do osób, które chcą uzyskać:
 • tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,
 • kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • dyplom uznany automatycznie w całej Unii Europejskiej.
 • możliwość skorzystania z szerokiej oferty zatrudnienia,
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia,
 • możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych w ramach specjalizacji i kursów podyplomowych.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo jest uprawniony do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, kontynuuje kształcenie w formie kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a także specjalizacji.

Rynek pracy oferuje absolwentom kierunku Pielęgniarstwo różnorodne miejsca pracy. Miejscem pracy absolwenta kierunku Pielęgniarstwo mogą być:

 • wszystkie gabinety zabiegowe i niezabiegowe,
 • oddziały szpitalne w tym również pediatryczne,
 • poradnie podstawowej opieki zdrowotnej,
 • poradnie specjalistyczne,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • opieka długoterminowa domowa,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • hospicja stacjonarne i domowe,
 • sanatoria,
 • zakłady usprawniania leczniczego,
 • podmioty więziennej, wojskowej i policyjnej służby zdrowia,
 • żłobki,
 • domy pomocy społecznej,
 • inne instytucje związane z szeroko pojętą troską o człowieka.

Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Kierunek:
Tryb studiów:*
Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA