O kierunku Administracja

Studia na kierunku "administracja" przygotowują studentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach krajowych oraz organizacjach międzynarodowych (szczególnie w Unii Europejskiej).

Program studiów obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia, które trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

Wszystkie zajęcia w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie odbywają się na terenie własnego i funkcjonalnego campusu akademickiego, na studiach stacjonarnych od poniedziałku do czwartku, dzięki czemu studenci mają więcej czasu na samodzielne studiowanie, korzystanie z bibliotek, pracę w kołach naukowych i odpoczynek. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w co drugą sobotę i niedzielę.

Absolwenci posiadają umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i administracji, polityki społeczno - gospodarczej oraz psychologii społecznej. Zdobywają wiedzę związaną z szeroko rozumianą problematyką porównawczą, wynikającą z prawa konstytucyjnego państw Unii Europejskiej, a także państw aspirujących do członkostwa w UE.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez kadrę akademicką złożoną ze znanych w kraju i zagranicą specjalistów, funkcjonariuszy instytucji międzynarodowych i krajowych, m.in. pracowników przedstawicielstw Polski w Unii Europejskiej, NATO, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oraz administracji rządowej i samorządowej.

Studenci uczestniczą w wykładach, warsztatach, konwersatoriach i seminariach. Oryginalną formą kształcenia w naszej Uczelni są gry dydaktyczne czyli ćwiczenia związane z przyszłą pracą zawodową studentów. Podczas gier, studenci poznają mechanizmy oraz procedury obowiązujące w urzędach gmin, powiatów i województw, a także w organizacjach międzynarodowych.

Naszym studentom stawiamy możliwość realizacji szerokiego programu języków obcych, których wymiar nauczania wielokrotnie przekracza wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci studiów, opanowują język na poziomie biegłości B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posługują się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii. Poziom taki, osiągają również osoby, które naukę języka obcego rozpoczynają od podstaw.

Studenci w trakcie studiów, mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w wymiarze nie mniejszym niż trzy tygodnie.

Funkcjonujący w Uczelni system stypendialny, umożliwia studentom opłatę znacznej części kosztów czesnego. Ponadto, studenci uzyskujący wysokie wyniki w nauce, mogą otrzymać częściową refundację kosztów czesnego, już po I roku studiów.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
administracja

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA