Jest wybitnym naukowcem, członkiem Senatu naszej uczelni, pracuje na kierunku dietetyka. Ukończył studia w zakresie biologii w Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktoryzował się w Akademii Rolniczej w Lublinie, habilitował w Akademii Rolniczej w Krakowie. W wieku 42 lat został profesorem nadzwyczajnym, a następnie w wieku 49 lat zwyczajnym.

Jest specjalistą w zakresie kilku dyscyplin naukowych, m.in. biologii ogólnej, genetyki, fizjologii i biochemii. Około 40 lat pracował w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem Komitetu Naukowego PAN – nauk fizjologicznych i nauk zootechnicznych. Prowadził badania m.in. w zakresie zmienności biologicznej, procesów starzenia, biochemii degradacyjnych enzymów lizosomowych. Odbył staże naukowe w ośmiu krajach, w tym m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech i Japonii, a także przedstawiał referaty i doniesienia na kongresach naukowych m.in. w Indiach, Japonii, USA, Kanadzie i Kolumbii. Wydał osiem książek, napisał ok. 420 artykułów i innych publikacji naukowych, w tym 270 opublikowano w najbardziej cenionych naukowych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Wypromował 415 magistrów, 36 doktorów, opiniował prace habilitacyjne i wnioski w sprawie tytułu profesora.

Prof. zw. dr hab. Adam Kołątaj ma bardzo duże doświadczenie w pracy dydaktycznej i zarządzaniu placówkami szkolnictwa wyższego. Wykładał m.in. w lubelskich uczelniach – Akademii Rolniczej, Akademii Medycznej, UMCS, w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Świętokrzyski) w Kielcach, a także w innych uczelniach warszawskich, łódzkich, bydgoskich i gdańskich. Pełnił funkcje kierownika zakładu, dyrektora instytutu, prorektora, a przez 18 lat funkcje rektora różnych uczelni publicznych i niepublicznych. Jest autorem ponad 400 wykładów telewizyjnych na temat biologii ogólnej, fizjologii i genetyki. Prof. zw. dr hab. Adam Kołątaj był wielokrotnie nagradzany za pracą badawczą, dydaktyczną i organizacyjną, w tym m.in. dziesięciokrotnie nagrodą ministra, trzykrotnie nagrodą Sekretarza Naukowego PAN, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA