PWSBiA | Żegnamy prof. dr. Tadeusza Koźluka

Władze

Założyciel PWSBiA
Fundator Fundacji Nowe Horyzonty
prof. dr Tadeusz Koźluk

- rektorat - pokój B-219 (budynek "B", II piętro)
- tel. rektorat: 22 559 22 05, 22 841 37 11
- fax: 22 841 31 27, 22 559 22 60
- e-mail: rektorat@pwsbia.edu.pl, tkozluk@pwsbia.edu.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę doktorską z dziedziny prawa obronił w swojej Alma Mater. Zaangażowanie się w pracę naukową spowodowało, że prof. Tadeusz Koźluk rozpoczął karierę jako wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.

Następnym krokiem w karierze była polska służba dyplomatyczna. Intensywne studia nad problemami praw człowieka otworzyły mu drogę do stanowiska doradcy w 6. Komitecie Prawnym Komisji Praw Człowieka w ONZ.

Praca w charakterze eksperta zaowocowała stanowiskiem specjalisty-doradcy w rządzie Iranu. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki prof. dr Tadeusz Koźluk został wykładowcą prawa i ekonomii w Seton Hall University.

Założył tam również kancelarię adwokacką, specjalizującą się w sprawach imigracji.

W 1991 roku prof. dr Tadeusz Koźluk powrócił do Polski i założył Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie.


Rektor PWSBiA
dr Waldemar Dębski
- prof. PWSBiA

- pokój ABL-219 (budynek "A", I piętro)
- T: 22 559 22 02
- E: rektor@pwsbia.edu.pl

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego, dr nauk humanistycznych, psycholog, ukończył także studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim i w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach1985-1998  pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej m.in. na stanowisku psychologa, głównego specjalisty ds. psychologii wojskowej i głównego specjalisty ds. badań naukowych.

W latach 1998-2006  pełnił funkcję zastępcy  Burmistrza ds. społecznych i Przewodniczącego Rady Dzielnicy w  Urzędzie Dzielnicy Warszawa – Rembertów.

W latach 2002-2010 związany z Prywatną Wyższą Szkołą Businessu i Administracji w której pełnił funkcję wykładowcy i dyrektora Instytutu Administracji Państwowej a następnie prorektora ds. rozwoju.

W latach 2004-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Fundacji „Polska – Wiek XXI”, poprzedniczki Fundacji "Nowe Horyzonty".

W latach 2010-2018pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Mazowieckiej  a następnie Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

Od 1 października 2018 roku pełni funkcję rektora Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych.


Prorektor PWSBiA
dr hab. Joanna Jasińska - prof. PWSBiA

- pokój ABL-303 (budynek "A", III piętro)
- T: 22 559 25 09
- E: prorektor@pwsbia.edu.pl

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Stopień doktora w dyscyplinie naukowej zarządzanie uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Ukończyła studia MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także studia podyplomowe z zarządzania i finansów w opiece zdrowotnej i studia menedżerskie zarzadzania systemami ochrony zdrowia.

Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego i medycyny społecznej.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Unii Europejskiej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie  Nowoczesnych Technologie w Edukacji i Kształceniu i Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami Informatycznymi. Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego.

Najważniejsze dziedziny specjalizacji naukowej obejmują zarządzanie, ekonomikę systemów ochrony zdrowia, zarządzanie organizacjami, zarządzanie zmianami w organizacjach medycznych oraz kwestie związane ze zdrowiem publicznym i medycyną środowiskową.

Ma bliskie powiązania z praktyką biznesową poprzez długotrwałą pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach medycznych. Brała czynny udział w projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych zakładów opieki zdrowotnej. Autor i koordynator wielu działań doradczych realizowanych w ramach lokalnych strategii z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej, restrukturyzacji i zmian organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej. Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

Staże: Malmö University Hospital, Trelleborg Hospital, Vinnitski Uniwersytet Ekonomii i Finansów, Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu.

Jest aktorką wielu publikacji naukowych.

Członek Naukowego Towarzystwa Organizacji i Zarządzania, Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Akademickiego Stowarzyszenia E-learningowego i Międzynarodowego. Stowarzyszenia Sport Kinetics oraz Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.


Kanclerz PWSBiA
mgr Marta Grzelczak

- pokój B-215 (budynek "B", II piętro)
- tel.: 22 559 21 44
- fax: 22 559 21 54
- e-mail: mgrzelczak@pwsbia.edu.pl

Magister nauk politycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego  z roku 2002.

Od roku 2000-go  związana z PWSBiA, w której przeszła szczeble zawodowe od pracownika biura rekrutacji do dyrektora biura spraw osobowych. Tutaj ukończyła studia podyplomowe w zakresie kontroli wewnętrznej, poświadczone certyfikatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Staż zawodowy zawsze był związany z pracą na rzecz Fundacji Nowe Horyzonty, w której od stycznia 2015 roku pełni funkcję prezesa Zarządu.

Zaangażowana w pracę zawodową, którą łączy z zainteresowaniami: polityką, biznesem i literaturą.


Senat

Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. Zgodnie ze Statutem, Senat opiniuje koncepcję rozwojową Uczelni oraz założenia organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego, w tym plany i programy kształcenia. Uchwały Senatu są opiniami doradczymi dla Założyciela i Rektora.

Skład Senatu w roku akademickim 2018/19:

Przewodniczący:

dr Waldemar Dębski - prof. PWSBiA

Sekretarz:

mgr Tadeusz Morawski

Członkowie:

dr hab. Joanna Jasińska - prof. PWSBiA
mgr Marta Grzelczak
dr Aneta Kondrzycka - Dąda
dr Joanna Skubis-Zegadło
dr inż. Andrzej Góralski
dr inż. Jerzy Rzytki

Członkowie - przedstawiciele studentów:

Stella Wojtun
Grzegorz Makowski

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA