Regulamin

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN
USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA 
ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  DLA STUDENTÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej z dotacji z budżetu państwa:

 1. stypendium socjalne;
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
 4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
 5. zapomogi.

§ 2

 1. Dotacja z budżetu państwa przekazywana uczelni na pomoc materialną dla studentów dzielona jest w ten sposób, że środki  przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów stanowią nie więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.
 2. Łączna miesięczna wysokość stypendiów otrzymywanych przez studenta, o których mowa w §1 pkt. 1 i 3, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 3. Stypendia, o których mowa w §1 pkt. 1–4, są przyznawane na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.

§ 3

 1. Świadczenia, o których mowa w §1 pkt. 1, 2, 3 i 5 przyznawane są od pierwszego roku studiów.
 2. O przyznanie stypendiów wymienionych w §1 pkt. 4 student (z zastrzeżeniem o którym mowa w §15 pkt. 2) może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 3. Świadczenie o których mowa w §1 przysługują przez okres (ilość semestrów) określony planem studiów, z zastrzeżeniem o którym mowa w §15 pkt. 2.

§ 4

 1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w §1 tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
 2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 3. W związku z pkt. 1 i 2, przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w §1, student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (wzór w Załączniku nr 5).

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

§ 5

 1. Świadczenia, o których mowa w §1 pkt. 1-3 i 5, przyznaje na wniosek studenta Wydziałowa Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna, powoływane zarządzeniem Rektora spośród studentów, delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego oraz pracowników uczelni. Większość składu komisji stanowią studenci.
 2. Student ubiegający się o świadczenie pomocy materialnej składa w dziekanacie uczelni wniosek do Wydziałowej Komisji Stypendialnej z odpowiednimi załącznikami i oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (wzór w Załączniku Nr 5) lub przesyła te dokumenty pocztą w terminie określonym przez uczelnię.
 3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, składane w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji. W odwołaniu student powinien się powołać na nowe okoliczności w sprawie lub przedstawić dodatkowe dokumenty, oświadczenia itp.
 4. Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji.
 5. Odwołania kierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej powinny być zaopiniowane przez Wydziałową Komisję Stypendialną, a w przypadku odwołania do rektora – przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

§ 6

 1. Decyzje wydane przez Wydziałową Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną podpisują przewodniczący tych komisji.
 2. Nadzór nad działalnością Wydziałowych Komisji Stypendialnych i Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawują odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i Rektor. W ramach nadzoru mogą oni uchylić decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą, lub niniejszym Regulaminem.

§ 7

 1. W przypadku, gdy Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ma wątpliwości co do okoliczności, mających wpływ na przyznanie świadczenia, wzywa studenta do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowych dokumentów. W przypadku nieudzielania wyjaśnień lub niedostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, Komisja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 2. Podanie przez studenta nieprawdziwych danych lub nie przekazanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej informacji o ich zmianie stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

§ 8

Świadczenia, o których mowa w §1 pkt 4 przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

WYSOKOŚĆ I TRYB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

§ 9

 1. Student otrzymuje stypendia w danym roku akademickim przez dziesięć miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, przez pięć miesięcy.
 2. Gdy rok studiów trwa dwa semestry, a student zgodnie z planem kończy studia w miesiącu czerwcu to stypendium za drugi semestr otrzymuje w czterech ratach (w miesiącach marzec – czerwiec) w odpowiednio zwiększonej wysokości.
 3. Stypendia wypłacane są w 10 miesięcznych ratach (październik - lipiec), każdorazowo po otrzymaniu odpowiedniej dotacji z budżetu.
 4. Stypendia w drugim semestrze danego roku akademickiego mogą być wypłacane w innej wysokości niż w pierwszym semestrze, w zależności od wysokości dotacji budżetowej przyznanej na dany rok kalendarzowy.
 5. Wysokość poszczególnych stypendiów i górna granica zapomogi w każdym semestrze określana jest w zarządzeniu Rektora.
 6. Student może upoważnić uczelnię do przekazania całości lub części stypendium na pokrycie opłat czesnego. Upoważnienie to musi złożyć na piśmie.

§ 10

Student traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku, gdy:

 1. został skreślony z listy studentów – z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu;
 2. otrzymał urlop roczny – od dnia, w którym rozpoczyna się ten urlop;
 3. przekroczył planowany czas studiów określony w planie studiów;
 4. uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych – wówczas zobowiązany jest do zwrotu nieprawnie pobranej kwoty.

STYPENDIUM SOCJALNE

§ 11

 1. Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta (Załącznik nr 1), który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a dochód na jednego członka jego rodziny nie przekracza 830 zł miesięcznie.
 2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki, pozwalające ustalić wszystkie dochody osób wymienionych w pkt. 3., a także dochody wymienione w §12.
 3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
  • studenta;
  • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 4. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem pkt. 3, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
  • świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów Ustawy;
  • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
   a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
   b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
   c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • świadczeń, o których mowa w art. 173a, i 199a Ustawy;
  • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanym przez inne podmioty.
 5. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w pkt. 3:
  1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
   a) ukończył 26. rok życia;
   b) pozostaje w związku małżeńskim;
   c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, lub
  2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
   a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
   b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
   c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
   d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
 6. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.16). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
 7. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.
 8. W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna, mogą zażądać doręczenia opinii jednostki odpowiedzialnej w systemie pomocy społecznej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.

§12

 1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, w zależności od źródeł dochodów, dołącza do wniosku zaświadczenia lub (w przypadku braku takiej możliwości) oświadczenia dotyczące:
  a) dochodów osób wymienionych we wniosku, wydane przez właściwy urząd skarbowy za rok kalendarzowy poprzedzający aktualny rok akademicki;
  b) deklarowanych dochodów osiąganych przez osoby wymienione we wniosku, podlegających przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  c) oświadczenia osób wymienionych we wniosku, o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu za rok kalendarzowy poprzedzający aktualny rok akademicki;
  d) zaświadczenie właściwego organu o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  e) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych lub braku prawa do zasiłku;
  f) inne dokumenty pozwalające ustalić wysokość dochodu osób wymienionych we wniosku, np.:
  • odpis wyroku sądu dokumentującego wysokość alimentów;
  • decyzję o przyznaniu renty rodzinnej;
  • zaświadczenie o pomocy finansowej z Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 13

 1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 2.  Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w pkt. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
 3. Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z powodów wymienionych w pkt. 1 i 2 musi złożyć dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium socjalne i spełniać kryteria uprawniające do uzyskania stypendium socjalnego, a ponadto złożyć wniosek zgodny z wzorem określonym w Załączniku Nr 1a oraz oryginał umowy najmu mieszkania zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 14

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta (Załącznik Nr 2).
 3. Warunkiem otrzymania stypendium jest dołączenie do wniosku o przyznanie stypendium:
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, lub
  • orzeczenia o niezdolności do pracy na skutek niepełnosprawności, wydanego na podstawie zaświadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub
  • orzeczenia o posiadanej grupie inwalidzkiej ww. orzeczenia powinny być ważne na okres roku akademickiego.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I
STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

§15

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen, określoną w zarządzeniu rektora (średnią ocen oblicza się, uwzględniając wszystkie oceny z przedmiotów wpisane do indeksu w poprzednim roku akademickim) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 2. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
 3. Student ubiegający się o stypendium z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen nie może otrzymać w poprzednim roku akademickim żadnej oceny niedostatecznej z zaliczeń lub egzaminów i musi uzyskać zaliczenia i zdać egzaminy w przewidzianych terminach.
 4. W odniesieniu do studenta uzupełniającego różnice programowe, terminy ich zaliczania określone przez dziekana są wiążące i stanowią dodatkowy warunek zaliczenia roku studiów.
 5. W odniesieniu do studenta studiującego wg. indywidualnej organizacji toku studiów, terminy zaliczania semestrów zatwierdzone przez dziekana przy wpisie na nowy rok akademicki są wiążące dla stwierdzenia terminowego zaliczenia roku.
 6. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może także otrzymać student, który przeniósł się do PWSBiA z innej szkoły wyższej. Przy obliczaniu średniej ocen należy wtedy uwzględniać również oceny uzyskane w uczelni, w której studiował on poprzednio.
 7. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta (wzór w załączniku Nr 3) i może je otrzymać do 10% studentów każdego kierunku studiów, z zastrzeżeniem §2 pkt. 1.
 8. Za prawidłowe wyliczenie średniej ocen do celów stypendialnych oraz umieszczenie studenta w rankingu średniej ocen odpowiada pracownik dziekanatu prowadzący sprawy toku studiów.
 9. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§16

 1. Za osiągnięcia naukowe, uważa się:
  1. wystąpienia na konferencjach naukowych;
  2. publikacje naukowe w czasopismach naukowych lub publikacje naukowe w formie książki/rozdziału/monografii;
  3. nagrody i wyróżnienia w konkursach naukowych;
  4. udział w projektach badawczych lub badaniach naukowych.
 2. Za osiągnięcia artystyczne, uważa się:
  1. wybitne publikowane dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne;
  2. nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych.
 3. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, uważa się:
  1. udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub zawodach tej rangi organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
  2. zajęcie przez studenta od 1 do 6 miejsca w mistrzostwach Polski, od 1 do 3 w akademickich  mistrzostwach Polski lub w zawodach tej rangi organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
  3. zajęcie przez studenta od 1 do 3 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego (Varsoviada), lub w zawodach tej rangi organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
  4. regularny udział studenta w rozgrywkach lig państwowych szczebla centralnego – ekstraklasa i I-II liga w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

ZAPOMOGA

§17

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych, np. pożar, powódź, śmierć osoby bliskiej itp., znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w ciągu roku akademickiego.
 3. Student może występować z wnioskiem (wzór w Załączniku Nr 4)  do Wydziałowej Komisji Stypendialnej o przyznanie zapomogi w dowolnym terminie wraz z dołączonymi wiarygodnymi zaświadczeniami, potwierdzającymi przejściowo trudną sytuację materialną.
 4. Tryby odwoławcze od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie zapomóg są identyczne jak przy stypendiach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

 1. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej obywatele polscy, a także:
  a) posiadacze ważnej Karty Polaka;
  b) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
  c) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  d) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   e) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Funduszu Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  f) cudzoziemcy, którym na terenie Rzeczypospolitej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
  g) cudzoziemcy, którym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);
  h) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  i) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
  j) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
 2. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, studiują na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2015 roku.

 

Załączniki:
 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
  1a.  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 4.  Wniosek o przyznanie zapomogi.
 5. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA