ZARZĄDZENIE REKTORA Nr 16/2015
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
 (zwanej dalej PWSBiA)

Na podstawie art. 186 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku "Szczegółowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSBiA)", stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia
  2. Traci moc Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 7 września 2012 r.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

prof. dr Tadeusz Koźluk
R E K T O R

PLIKI DO POBRANIA
Regulamin świadczeń pomocy materialnej
dla studentów PWSBiA
Załącznik nr 1.
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1a.
W wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Załącznik nr 2.
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 3.
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 4.
W wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 5.
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA