Praktyki - Pielęgniarstwo

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na studiach licencjackich

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i w zakresie opieki specjalistycznej na studiach pierwszego stopnia student nabywa umiejętności obejmujące:

 • samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw;
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
 • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych;
 • podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania;
 • samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo–pielęgnacyjnych;
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;
 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;
 • przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.
Zakres kształcenia praktycznego liczba godzin
zajęć
praktycznych
liczba godzin
praktyk
zawodowych
1.Podstawy pielęgniarstwa 80 120
2. Promocja zdrowia 20 -
3. Podstawowa opieka zdrowotna 120 200
4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne 80  40
5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 160 160
6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 120 160
7. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 120 160
8. Rehabilitacja i pielęgnowania niepełnosprawnych 80 80
9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80 80
10. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 80 80
11. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 80 40
12. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 40 40
13. Opieka paliatywna 40  40
RAZEM 1100 1200

Praktyki zawodowe na studiach magisterskich

Studenci mają zagwarantowaną możliwość realizacji praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów (160 godzin) w renomowanych placówkach ochrony zdrowia.

Nasze atuty:

 • Dysponujemy doskonale wyposażonymi  pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe.
 • Umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne kształtowane są w podmiotach medycznych
 • Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA