Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku administracja obejmuje moduły kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego oraz trzy specjalności: Administracja publiczna, Nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

W ramach modułu kształcenia ogólnego wykładane są m.in.:

 • Język angielski
 • Psychologia - teoria osobowości
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo i organizacja ochrony środowiska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Technologia informacyjna: zastosowanie w administracji publicznej

Moduł kształcenia podstawowego obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka administracji
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
 • Podstawy ekonomii
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Organizacja i kierowanie

W ramach modułu kształcenia kierunkowego wykładane są m.in. przedmioty:

 • Prawo cywilne z umowami w administracji (część ogólna)
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Organizacja i źródła prawa w Unii Europejskiej
 • Legislacja w administracji
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji terenowej
 • Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

W ramach specjalności Administracja publiczna wykładane są m.in. przedmioty:

 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Rola i zadania administracji rządowej
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • System budżetowy samorządu terytorialnego
 • Gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego
 • Finanse centralne i lokalne
 • Sądownictwo administracyjne
 • Odpowiedzialność przedmiotowa administracji za sprawy obywatelskie
 • Odpowiedzialność przedmiotowa administracji za edukację i kulturę
 • Odpowiedzialność przedmiotowa administracji za porządek publiczny i sytuacje kryzysowe
 • Odpowiedzialność przedmiotowa administracji za ochronę środowiska

W ramach specjalności Nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne realizowane są m.in. przedmioty:

 • Organizacje i instytucje międzynarodowe
 • Historia dyplomacji
 • Podstawy protokółu dyplomatycznego
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Polska racja stanu
 • Podstawowe problemy wybranych regionów świata
 • Rola, zadania i struktura ONZ
 • Dyplomacja Unii Europejskiej

W ramach specjalności Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej wykładane są m.in. przedmioty:

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
 • System bezpieczeństwa państwa i jego komponenty
 • Rola i zadania administracji rządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Zarządzenie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
 • Zarządzanie stanami nadzwyczajnymi w państwie
 • Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji publicznej
 • Bezpieczeństwo w sieciach i systemach teleinformacyjnych państwa
 • Organizacje pozarządowe w obszarze porządku publicznego

Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 4 fotografie, kserokopię dowodu osobistego, potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacujnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Kierunek:
Tryb studiów:*
Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA