Audyt systemów informatycznych

pikwStudia realizowane są wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Odbiorcy studiów

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się aktualnie lub planujących zajmowanie się problematyką audytu systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie i przeprowadzenie audytów systemów informatycznych w firmie - audytorów wewnętrznych, kontrolerów wewnętrznych, informatyków, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne.

Cele studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu audytora systemów informatycznych. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego oraz firmach audytorskich. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

Przewidywane efekty studiów

Umiejętności

 • samodzielnego zaplanowania i realizacji audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa zgodnie z międzynarodowymi standardami;
 • samodzielnego zaplanowania i realizacji audytu systemów oraz struktury teleinformatycznej;
 • samodzielnego przeprowadzenia szacowania ryzyka w oparciu o normy międzynarodowe;
 • samodzielnego opracowania procedur ochrony informacji, identyfikowania oraz szacowania ryzyk towarzyszących wykorzystaniu techniki informacyjnej w przedsiębiorstwie;
 • wykorzystania narzędzi informatycznych do przeprowadzenia audytu systemów informatycznych oraz do wykrywania oszustw i nadużyć komputerowych;
 • samodzielne opracowywanie procedur realizacji audytów wewnętrznych;
 • samodzielnego przeprowadzenia audytu legalności oprogramowania.  

Znajomość

 • zagadnień związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi;
 • technik zarządzania usługami IT;
 • aspektów prawnych w obszarze IT;
 • zagadnień wymaganych do egzaminu CISA. 

Prowadzący

Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów systemów informatycznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadra naukowo- dydaktyczna Uczelni.

Certyfikaty / Świadectwa / Dyplomy

Absolwenci, po pozytywnym ukończeniu studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych PIKW II Stopnia oraz wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o.

Ramowy plan studiów

 • Standardy audytu systemów informatycznych
 • Planowanie i realizacja audytu systemów informatycznych
 • Zarządzanie IT. Kontrola Technologii Informacyjnej i Technologii związanych
 • Planowane i organizacja systemów informatycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Audyt infrastruktury informatycznej
 • Narzędzia wykorzystywane w pracy audytora
 • Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania
 • Jakość systemów informatycznych
 • Prawne aspekty w IT
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom komputerowym
 • Audyt legalności oprogramowania
 • Seminarium dyplomowe

Szczegółowe informacje merytoryczne

T: 22 620 91 70
M: 695 761 711

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty 

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego)
 • kontrakt między Uczelnią a Kandydatem
 • dowody opłat czesnego oraz za  postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Opłaty

 1. Za postępowanie związane z przyjęciem na studia - 100 zł jednorazowo
 2. Czesne
  za całe studia: 4400 zł.
  Przy opłacie jednorazowej - zniżka 5%.
  Absolwenci PWSBiA - zniżka 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałeś/łaś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na pytanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL: pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2018 - PWSBiA