Program kształcenia

Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 3 lata (6 semestrów). Program oparto na pięciu zasadniczych modułach kształcenia obejmujących 3 moduły przedmiotów obowiązkowych (ogólne, podstawowe i kierunkowe) oraz dwa moduły fakultatywne – specjalnościowe. Założono, iż w całym programie kształcenia dominować będą przedmioty kierunkowe oraz przedmioty w ramach wybranej przez studenta specjalności.

Moduł przedmiotów ogólnych, w wymiarze 240 godzin na studiach stacjonarnych i 170 na niestacjonarnych, obejmuje przedmioty wymagane i niezbędne studentowi niemal na wszystkich kierunkach studiów m.in.:

 • język angielski,
 • wychowanie fizyczne,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • bhp i ergonomia).

Moduł przedmiotów podstawowych, w wymiarze 855 godzin na studiach stacjonarnych i 470 na niestacjonarnych, obejmuje przedmioty z zakresu nauk podstawowych dla kierunku dietetyka, w tym także z dyscyplin pokrewnych takich jak chemia i biologia. W ramach tego modułu realizowane jest seminarium dyplomowe, obowiązujące wszystkich studentów, niezależnie od obranej specjalności. W ramach tego modułu zaplanowano przedmioty poszerzające wiedzę humanistyczną studenta. Wykładane będą m.in.:

 • Anatomia człowieka
 • Fizjologia człowieka
 • Psychologia ogólna
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Genetyka
 • Chemia żywności
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Etyka w dietetyce

Moduł przedmiotów kierunkowych, o łącznej liczbie godzin 735 na studiach stacjonarnych i 360 godzin na niestacjonarnych, stanowi zarówno zapowiedź, jak i wprowadzenie do kształcenia specjalistycznego. W ramach modułu kierunkowego wykładane będą m.in.:

 • Żywienie człowieka
 • Dietetyka pediatryczna
 • Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
 • Technologia produkcji potraw dietetycznych
 • Edukacja żywieniowa
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • Towaroznawstwo żywności
 • Kliniczny zarys chorób

Realizować będziemy praktyczny profil nauczania, ponieważ program ma charakter wysoce aplikacyjny. Obejmuje przede wszystkim praktyczne ćwiczenia w pracowniach i laboratoriach specjalistycznych, w tym poradniach i szpitalach. Dodatkowym elementem wzmacniającym praktyczny charakter studiów na kierunku dietetyka jest możliwość osiągania efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych.

Podkreślić należy, iż w programie założono przewagę aktywnych i praktycznych metod dydaktycznych nad tradycyjną formą wykładu. Praktyki, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria i seminarium obejmują łącznie 71% programu na studiach niestacjonarnych oraz stanowi 75% programu na studiach stacjonarnych.

Na studiach stacjonarnych przewiduje się w roku akademickim 30 tygodni kształcenia oraz 4 tygodnie przeznaczone na sesje egzaminacyjne. Na studiach niestacjonarnych przewiduje się 22-24 zjazdy w okresie roku akademickiego ze średnią liczbą 22 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie zjazdu.

Studia kończyć będą się egzaminem dyplomowym. Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia dla kierunku dietetyka, poświadczonej dyplomem, jest osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych efektów kształcenia. 


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
dietetykaJestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA